Firma w Niemczech – podatki

Firma w Niemczech – jakie podatki

Sposób opodatkowania firm i przedsiębiorców w Niemczech zależy od formy organizacyjno-prawnej firmy. Podstawowymi podatkami występującymi w Niemczech, są:

    • Einkommensteuer – podatek dochodowy od osób fizycznych
    • Gewerbesteuer – podatek od działalności gospodarczej
    • Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) – podatek obrotowy od towarów i usług (VAT)

ponadto szczególną formą opodatkowania branży budowlanej jest tzw.:

  • Bauabzugsteuer – podatek budowlany

Einkommensteuer – soby fizyczne mają obowiązek rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego (nawet jeżeli w danym roku nie osiągnęły dochodów lub poniosły stratę)

Urząd skarbowy w oparciu o dochody uzyskane przez podatnika w roku poprzednim, może wydać decyzję o wysokości zaliczek na poczet podatku dochodowego (w pierwszym roku działalności – w oparciu o szacowany przez podatnika dochód, przedstawiony w formularzu rejestracji podatkowej).

Gewerbesteuer – niemiecki podatek od działalności, który nie ma swojego odpowiednika w Polsce. Wymiar podatku zależy od dochodu oraz gminy, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza. Podstawę naliczenia stanowi zysk firmy, przy czym składowymi tego podatku są: wskaźnik podatkowy (3,5%) oraz indywidualna stawka danej gminy, nie mniejsza niż 200% (np. Berlin: 410%, Monachium: 490%) – co oznacza, że otrzymaną kwotę podatku po zastosowaniu wskaźnika 3,5%, należy jeszcze dodatkowo przemnożyć przez stawkę danej gminy. Kwota wolna od podatku wynosi 24.500 EUR.

Umsatzsteuer – podstawowa stawka podatku od towarów i usług w Niemczech wynosi 19 %, obniżona 7% – ma zastosowanie np. do żywności, książek… Przedsiębiorca, którego obroty w pierwszym roku działalności nie przekroczyły 17.500 a w  kolejnym najprawdopodobniej nie przekroczą 50.000, może na wniosek uzyskać status małego przedsiębiorcy, zwolnionego z VAT. Wniosek jest o tyle ważny, że składa się go na formularzu rejestracji podatkowej, a zwolnienie z VAT nie jest automatyczne – czyli, jeżeli przedsiębiorca nie złożył stosownego wniosku, to mimo tego, że nie przekroczy ustawowego obrotu, nie będzie zwolniony z VATu. Zasadniczo VAT rozlicza się w cyklu miesięcznym, do 10-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, a w określonych przypadkach istniej możliwość rozliczeń kwartalnych lub rocznych. Jeżeli podatnik wybiera w zgłoszeniu podatkowym, że będzie VATowcem, to tę formę opodatkowania musi kontynuować przez 5 kolejnych lat podatkowych.

Bauabzugsteuer – podatek od usług budowlanych, jest szczególnym rodzajem podatku dochodowego. Podatnikami tego podatku są firmy budowlane wykonujące prace budowlane na terenie Niemiec obejmujące: produkcję, naprawę, konserwację, zmianę oraz usunięcie obiektów budowlanych. Wysokość podatku wynosi 15% wartości wykonanej usługi i jest potrącana przez zleceniodawcę z rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę (podwykonawcę). Zleceniodawca powinien przekazać kwotę podatku na konto urzędu skarbowego do 10-go dnia miesiąca po wykonaniu usługi. Kwota ta ma stanowić zabezpieczenie ewentualnych, przyszłych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Po zakończeniu roku podatkowego można wnioskować o zaliczenie pobranego Bauabzugsteuer na poczet podatku dochodowego lub o jego zwrot, jeżeli zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego są uregulowane. Proces zwrotu tego podatku bywa długotrwały i wymaga przedłożenia szerokiej i szczegółowej dokumentacji.

Zwolnienia podatkowe obejmują dwie grupy podatników:

  • świadczących drobne usługi budowlane, których wartość w całym roku kalendarzowym nie przekroczy 5.000 eur
  • posiadają zaświadczenie z urzędu skarbowego, zwalniające z tego podatku: Freistellungsbescheinigung. Przedsiębiorca, który nie chce, aby zleceniodawca potrącał z kwoty jego rachunku 15% z tytułu Bauabzugsteuer, musi przedłożyć mu Freistellungsbescheinigung. O zaświadczenie to można wnioskować po raz pierwszy na formularzu zgłoszeniowym do urzędu skarbowego. Zaświadczenie to ma charakter czasowy – określony przez urząd, z możliwością późniejszego przedłużenia (na wniosek podatnika). Zazwyczaj pierwsze zaświadczenie Freistellungsbescheinigung jest ważne przez okres do kilku miesięcy (2-3), a jeżeli podatnik na bieżąco reguluje zobowiązania podatkowe, to kolejne zaświadczenia mogą być wystawione nawet na okres 2 lat.

firma w Niemczech Wiesbaden-Mainz-Darmstadt-Frankfurt am Main
firma w Niemczech bez meldunku firma w Niemczech koszta firma w Niemczech podatki
firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden
firma w Niemczech jakie koszty firma w Niemczech jakie podatki firma w Niemczech firma w Niemczech bez meldunku polski ksiegowy biuro rachunkowe Wiesbaden podatki w Niemczech